Form #20221204103603-a4d4e

AUTHORIZATION

I hereby authorize the City Government of Iriga to collect, store, and utilize the personal information I have provided to process and document my registration to the iContact Contact Tracing System of the City Government and provide me with appropriate updates and advisories relating to the COVID-19 prevention and control related and/or other service related information consistent with the Data Privacy Act of 2012 (RA 10173) and other applicable laws, rules and regulations.

PAHINTULOT

Aking pinapahintulutan ang Pamahalaang Lungsod ng Iriga na mangolekta, mag-imbak, at gamitin ang mga personal na impormasyong aking ibinigay upang maproseso at idokumento ang aking pagpaparehistro sa iContact Contact Tracing System ng Pamahalaang Lungsod at bigyan ako ng mga naaangkop na pagbabago at payo na may kaugnayan sa pag-iwas at pag kontrol sa COVID 19 at/o ibang impormasyon na nauugnay sa serbisyo na alinsunod sa Data Privacy Act of 2012 (RA 10173) at iba pang naaangkop na mga batas, alituntunin at regulasyon.NOTICE TO THE PUBLIC

Your scans recorded from entering business establishments will be retained for ONLY THIRTY (30) DAYS from the date of the scan. The scans will be deleted from the data server afterwards.

PAUNAWA SA PUBLIKO

Ang iyong mga scan na naitala mula sa pagpasok sa mga establisyemento ay mananatili LAMANG SA LOOB NG TATLUMPUNG (30) ARAW mula sa petsa ng pag-scan. Tatanggalin ang mga scan mula sa data server pagkatapos.